Facebook
Rýchlý kontakt
+420 602 330 639
obchod@obliecky-wittmann.eu

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy. Na jednej strane je spoločnosť Vigotex Trade sro, IČO 28376986, DIČ CZ28376986, so sídlom K Vrcholu 6, 130 11 Praha 3, zapísaná v Obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe v oddiely C, vložka č 137189 ako predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.obliecky-wittmann.sk. Na strane druhej je kupujúci - spotrebiteľ. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom a zák. č 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi Českej republiky.. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, s cenou objednaného produktu a jeho špecifikáciami, a že s nimi súhlasí. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov alebo, firemného loga, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

2. Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky www.obliecky-wittmann.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí bezodkladne kupujúcemu emailom na zadanú emailovú adresu. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Zmluva je uzatváraná v českom alebo slovenskom jazyku. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa platného práva Českej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím. Objednávky, ako aj ďalšie zmluvy a doklady súvisiace z obchodno - záväzných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim sú archivované prevádzkovateľom internetového obchodu.

3. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim za účelom splnenia objednávky, sú dôverné, budú použité, zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č 101/2000 Z. z. Českej republiky, o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje nebudú inak zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Kupujúci dáva svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane vymazanie a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

4. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo v súlade § 53 ods. 7 obč. Z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne kupujúci využiť toto právo, musí tovar doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia. Tovar je kupujúci povinný vrátiť nepoužitý, nepoškodený, čistý, v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Predávajúci má právo odmietnuť vrátenie peňazí za tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené (doručené) do 30 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúceho. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od zmluvy, musí tovar doručiť na adresu skladu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom alebo kópiu dokladu o nákupe a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či čiastka bude použitá na ďalší nákup. Pri neuvedení čísla účtu je suma v lehote do 30 dní automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (Osobných údajov v zmysle § 4 písm. A) zákona 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov).

5. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: a Platba kartou cez internetové rozhranie banky b Platba dobierkou (platbu preberá od zákazníka prepravca - GLS Transport)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj dňom uvedeným na záručnom liste. Ako záručný list vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad - faktúru (ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, veľkosť, množstvo, ...). Na všetky vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu využitia zákonná záručná lehota je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Pri praní a čistení bielizne kupujúci má rešpektovať symboly uvedené výrobcom na etikete. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho:

Vigotex Trade s.r.o
k Vrcholu 6
CZ-130 11 Praha 3
Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať tiež prepravnou službou na adresu skladu predávajúceho:

Silk + Progress s.r.o.
-sklad Vigotex Trade s.r.o.
Moravská Chrastová 29
CZ - 569 04 Brněnec
Reklamovaný tovar by mal byť len v originálnom obale a dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. K tovaru odporúčame priložiť kópiu záručného listu-faktúry, popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, email, tel.číslo). Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie reklamovaného tovaru, pokiaľ sa nedohodne inak s kupujúcim pri vzájomnom súhlase.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.05.2011. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento web používa cookies pre zaistenie funkcie e-shopu, ďalej potom pre zobrazenie cieleného obsahu, reklamy a pre účely analýzy.

Leading Bedlinen Distributors

CARTESphere